Vesti

Sastanak „Partnerstva HIV/AIDS organizacija civilnog društva u Evropi“

batut-aae.jpg
13.04.2016

Udruženje građana Q-klub i Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ u saradnji sa AIDS ACTION EUROPE organizovali su sastanak/diskusiju pod nazivom „Partnerstva HIV/AIDS organizacija civilnog društva širom Evrope – naredni koraci za HIV programe u Srbiji“ koji je održan 12. aprila 2016. godine u Beogradu u prostorijama Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“.

Cilj sastanka bio je da se razmotre mogućnosti za međunarodnu saradnju između organizacija civilnog društva koje se sprovode aktivnosti u polju borbe protiv HIV/AIDS-a, posebno imajući u vidu kontekst pridruživanja Republike Srbije Evropskoj uniji i potrebu za obezbeđivanjem podrške HIV/AIDS programima u Srbiji nakon povlačenja Globalnog fonda za AIDS, tuberkulozu i malariju.

Sasatanku su prisustvovali članovi upravnog odbora i zaposleni u Aids Action Europe, predstavnici više od 20 organizacija civilnog društava iz Srbije koje se bave HIV/AIDS-om i drugi učesnici poput lekara, epidemiologa i predavnika farmaceutskih kuća. Ukupno više od 40 učesnika što ukazuje na veliko interesovanje koju su ova tema i gosti izazavali, kao i više nego dobru posećenost.

U uvodnom delu sastanka govorili su dr Danijela Simić ispred Instituta za javno zdravlje, koja je predstavila epidemiološku situaciju u Srbiji, Anke Van Dam, predsednik Aids Action Europe, koja je predstavila ovu evropsku mrežu organizacija koje se bave HIV/AIDS-om i programe koje podržava Evropska komisija u ovoj oblasti, kao i Nenad Petković predstavnik Q-kluba i član Upravnog odbora Aids Action Europe, koji je govorio o dosadašnjim aktivnostima organizacija u Srbiji i regionu i potencijalima za buduću saradnju. Nakon uvodnog dela usledila je živa diskusija na kojoj se govorilo o aktuelnim programima i dobrim praksama u Srbiji i evropskim zemljama kada je u pitanju prevencija, testiranje, lečenje i podrška za osobe koje žive sa HIV-om.

Međusobno upoznavanje  i diskusija između predstavnika evropskih i domaćih asocijacija i drugih relevantnih učesnika bila je dobra platforma za razgovor o potencijalno saradnji i pomoći koju domaće oragnizacije mogu očekivati od evropskih mreža, a svakako i od opšteg značaja za unapređenje odgovora na HIV/AIDS  u Srbiji.
 

 

Koliko smo blizu savremenom lečenju u Srbiji?

pva-sistem.png
08.04.2016

Magazin Diplomacy & Commerce u saradnji sa britanskim časopisom Ekonomist je organizovao stručni skup „Koliko smo blizu savremenom lečenju u Srbiji?“. Ovaj stručni skup je održan 8. aprila 2016. godine i tema mu je bila mogućnosti i prednosti usvajanja sistemskog i transparentnog rešenja sa antikorupcijskim mehanizmom za stavljanje lekova na pozitivnu listu – takozvanog „Sistema za pragmatičnu procenu vrednosti – PVA sistema“.

O potrebi za definisanjem kriterijuma za uvođenje lekova na pozitivnu listu i karakteristikama „PVA sistema“ govorili su renomirani domaći i međunarodni stručnjaci, među kojima i profesor sa Harvard Univerziteta, Džon Mekdonou i profesor sa Korvinus Univerziteta, David Danko.

„PVA“ sistem predstavlja jednostavni bodovni sistem za procenu zdravstvenih tehnologija koji obuhvata sve relevantne aspekte procesa odlučivanja, a koji pomaže unapređenju isplativosti lekova uz minimalne izmene u zdravstvenoj regulativi. Ovakav pristup je od naročite važnosti za unapređenje lečenja osoba koje dobijaju dugoročnu i skupu terapiju, među kojima su HIV i Hepatitis C.

Na stručnom skupu je učestvovala predstavnica Q-kluba, Nada Mićić.

 

Radni sastanak povodom nacionalnog izveštaja odgovora na HIV i AIDS

sastanak-kancelarija-hiv.png
01.04.2016

U petak 1. aprila 2016. godine je u prostorijama Nacionalne kancelarije za HIV održan nacionalni sastanak pripreme izveštaja za UNAIDS/WHO/UNICEF-a i Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti o napretku odgovora na HIV i AIDS u Republici Srbiji za 2015. godinu.

Na ovom radnom sastanku su se okupili predstavnici državnih i zdravstvenih institucija i organizacija civilnog sektora koji su svojim radom uključeni u nacionalni odgovor za HIV. Priprema izveštavaja je podrazumevala retrospektivni pregled obavljenih aktivnosti i napredaka načinjenih u nacionalnom odgovoru na HIV i AIDS i poređenje sa rezultatima postignutim prethodnih godina – u zavisnosti od zahteva izveštaja.

Jedan od zaključaka sastanka je da je odgovor u 2015. godini bio osetno slabiji nego prethodnih godina, što je posledica prestanka podrške Globalnog Fonda. Programi su se smanjili u skoro svim oblastima odgovora na HIV i AIDS. Za mnoge aspekte odgovora na HIV i AIDS nedostaju relevantni podaci, kao i održivo finansiranje za sprovođenje ciljanih tematskih programa ključnim populacijama i podrške za osobe koje žive sa HIV-om. I dalje je vrlo visok nivo stigme i diskriminacije. Povrh toga, broj identifikovanih osoba koje žive sa HIV-om raste i u 2015. je bio najviši od 1987. godine.

Na ovom radnom sastanku je učestvovao i predstavnik Q-kluba.
 

 

Konferencija za medije povodom rezultata testiranja na HIV

konferencija-batut.png
29.03.2016

Na Institutu zа јаvnо zdrаvljе Srbiје „Dr Milаn Јоvаnоvić Bаtut” je 29. marta 2015. godine održana коnfеrеnciјa zа mеdiје pоvоdоm оbјаvljivаnjа rеzultаtа tеstirаnjа nа HIV tокоm nаciоnаlnih каmpаnjа rеаlizоvаnih кrајеm 2015. gоdinе – Evropske nedelje testiranja na HIV i hepatitis i Svetski dan odgovora na HIV. Q-klub je bio deo aktivnosti sprovođenih u ovim kampanjama i jedan od motivatora za implementaciju Evropske nedelje testiranja.

Na konferenciji su se medijima obratili dirекtоr Institutа zа јаvnо zdrаvljе Srbiје „Dr Milаn Јоvаnоvić Bаtut”, dоc. dr sc. med. Drаgаn Ilić, pоmоćniк ministrа zdrаvljа u Vlаdi Rеpubliке Srbiје, dr Vеsnа Кnjеginjić, šеficа Каncеlаriје Svеtsке zdrаvstvеnе оrgаnizаciје zа Srbiјu, dr Miljаnа Grbić, šеficа sаvеtоvаlištа zа DPST u Zаvоdu zа zаštitu zdrаvljа studеnаtа Bеоgrаd, prim. dr sc. med. Milа Pаunić i predsednik upravnog odbora Asocijacije Duga, Aleksandar Prica.

Nа коnfеrеnciјi su prеdstаvljеni rеzultаti i isкustvа tокоm rеаlizаciје dоbrоvоljnоg, pоvеrljivоg ili аnоnimnоg sаvеtоvаnjа i tеstirаnjа nа HIV nа tеritоriјi Rеpubliке Srbiје u nоvеmbru i dеcеmbru 2015. gоdinе, а u окviru каmpаnjа pоvоdоm оbеlеžаvаnjа Еvrоpsке nеdеljе tеstirаnjа nа HIV i hеpаtitisе i Svеtsкоg AIDS dаnа. Prеdstаvljеni su i еpidеmiоlоšкi pоdаci u vеzi sа nоvооtкrivеnim оsоbаmа inficirаnim HIV-оm u Srbiјi tокоm 2015. gоdinе.

Članovi panela su akcentovali da je dоbrоvоljnо sаvеtоvаnjе i tеstirаnjе nа HIV коd vulnеrаbilnih grupа stаnоvništvа sа rizičnim pоnаšаnjеm, оdnоsnо оsоbа pоd riziкоm оd infекciје, prеpоznаtо као јеdnа оd priоritеtnih акtivnоsti u svim zакоnsкim i drugim rеlеvаntnim dокumеntimа Rеpubliке Srbiје rаdi rеduкciје оbоlеvаnjа i umirаnjа оd AIDS-а i prеvеnciје prеnоsа HIV infекciје nа drugе, tе dа је u nаrеdnоm pеriodu nеоphоdnа sаrаdnjа držаvnоg i civilnоg sекtоrа u оblаsti prоmоciје rаnоg diјаgnоstiкоvаnjа аsimptоmаtsке HIV infекciје i pružаnjа pоdršке dа sе tеstirаnjе nа HIV rеаlizuје u јоš vеćеm оbimu i vаn zdrаvstvеnih ustаnоvа, као i nа rеduкciјi stigmе i disкriminаciје pоvеzаnе sа HIV-оm.

 

Sastanak sa kompanijom Medicopharmacia

medicopharmacia.png
08.02.2016

Sastanak izmedju Q-kluba i kompanije Medicopharmacia, predstasvništva iz Hrvatske i Srbije, održan je u Beogradu 8. februara 2016. godine. Predstavnik kopanije Medicopharmacia iz Hrvatske bio je gospodin Emin Džanić, predstavnica Medicopharmacia iz Srbije Bila je gospođa Nataša Budimčić, a Q-klub je na sastanku predstavljala predsednica, gospođa Nada Mićić. Tema sastanka bila je potencijalna buduća saradnja između Q-kluba i Medicopharmacie.

 
 
AIDSresurs

Izveštaj 5 godina

APR